Methodology for Probabilistic Seismic Risk Evaluation of Building Structure Based on Pushover Analysis

Author(s): C. M. Ravi Kumar, K. S. Babu Narayan, Reddy D. Venkat
doi: 10.12966/ojad.08.01.2014, August 2014, v.2, p. 13-20

English: As more and more emphasis is being laid on inelastic analysis of RC framed structures subjected to earthquake excitation; the pushover (non-linear static) analysis is in forefront compared to time history (nonlinear dynamic) analysis. The paper presents the overview of seismic provisions of IS1893 (Part 1)-2002 keeping probabilistic format in to consideration published by Bureau of Indian Standards with regard to seismic analysis and design. Since the country lie in earthquake prone area and many of the destructive earthquakes occurred in the history so far resulting in high number of casualties due to collapse of buildings and dwellings. Hence, the paper proposes the methodology in a probabilistic manner to assess the seismic risk/ performance of RC (Reinforced Concrete) building by considering uncertainties based on pushover analysis due to non-existence of code of practices in Indian context. Thus, the methodology may be used as guidelines for seismic risk evaluation of building structure.

Download: Click here

Tiếng Việt: Càng ngày càng có nhiều sự nhấn mạnh về phân tích không đàn hồi của cấu trúc khung RC chịu kích thích động đất; phân tích pushover (phi tuyến tính) nằm ở vị trí hàng đầu so với phân tích lịch sử thời gian (phi tuyến). Bài báo trình bày tổng quan về các điều khoản địa chấn của IS1893 (Phần 1) -2002 nhằm duy trì định dạng xác suất trong việc xem xét công bố bởi Văn phòng Tiêu chuẩn Ấn Độ liên quan đến phân tích và thiết kế địa chấn. Kể từ khi đất nước nằm trong khu vực dễ bị động đất và nhiều trận động đất phá hoại xảy ra trong lịch sử cho đến nay dẫn đến số thương vong cao do sự sụp đổ của các tòa nhà và nhà ở. Do đó, bài báo đề xuất phương pháp theo cách xác suất để đánh giá rủi ro / hiệu suất địa chấn của tòa nhà RC (Bê tông cốt thép) bằng cách xem xét những bất trắc dựa trên phân tích chuyển động do không tồn tại các quy tắc thực hành trong bối cảnh Ấn Độ. Do đó, phương pháp luận có thể được sử dụng làm hướng dẫn đánh giá rủi ro địa chấn của kết cấu xây dựng.

Download: Click here